Blog - piórem i szablą
On Moscow ... These two words reflect the state of mind of many generations of Poles living throughout history. There were times when it was just a dream, a dream and a memory of the bygone glory. But there were times when these words...
Na Moskwę…Te dwa słowa oddają stan ducha wielu pokoleń Polaków, żyjących na przestrzeni dziejów.Bywało, że było to tylko marzenie, senna mara i wspomnienie dawnej chwały. Lecz były i takie czasy, gdy owe słowa...
Rok 1877, Japonia. Rebelia samurajów. Szarżujący oddział japońskiej kawalerii uzbrojony w broń drzewcową wyłania się z mgły. Naciera na przeciwnika i bezwzględnie go masakruje. Czy to scena z Ostatniego Samuraja z Tomem...
1877, Japan. Samurai rebellion. A charging unit of Japanese cavalry armed with pole weapons emerges from the fog. It attacks the opponent and massacres him ruthlessly. Is this the scene from "The Last Samurai" with Tom...
Undoubtedly, the period of the 16th-17th century, the "heroic" one, was the time of the greatest Polish victories that amazed the world. The star of Polish hussars, a phenomenon on a global scale, shone the brightest. But both...
Bez wątpienia okres XVI-XVII wieku, okres heroiczny, był czasem najświetniejszych polskich zwycięstw, które zadziwiały świat. Najjaśniej świeciła gwiazda polskiej husarii, fenomenu w skali światowej. Ale zarówno...
Has Józef Piłsudski ever fought personally with Włodzimierz Lenin? No. Did Józef Piłsudski once commanded the battle against Włodzimierz Lenin? No. But at Bobrujki, Piłsudski beat Lenin. Per procura. And it came to that...
Czy Józef Piłsudski walczył kiedyś osobiście z Włodzimierzem Leninem? Nie. Czy Józef Piłsudski dowodził kiedyś w bitwie przeciwko Włodzimierzowi Leninowi? Nie. Ale pod Bobrujkami, Piłsudski pokonał Lenina. Per procura. A...
Hundreds of films, dozens of books, comics and games have accustomed us to the wonderful samurai katana sword. However, we will not ponder the "wondrousness" of the weapon but the fact that it is neither samurai nor sword,...
Setki filmów, dziesiątki książek, komiksów i gier przyzwyczaiło nas do cudownego samurajskiego miecza katana. Jednak nie o cudowności broni będzie mowa, ale o tym, że to ani samurajski, ani miecz, ani tym bardziej katana....
Na wstępie należy wyjaśnić, że przygotowanie wojenne to trening sztuk walki niezbędny do wojny, ponieważ w dawnych czasach w Polsce, sztuki walki czy też umiejętności walki, zarówno wręcz jak i bronią były ściśle związane z...
By military preparation we understand martial arts training indispensable for war: in ancient times in Poland martial arts or combat skills, both empty-handed as well as with weapons, were closely related to their use in war, as...
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska Józef Piłsudski Oba wydarzenia z dnia 11 listopada, choć dzieli je aż 245 lat, są do siebie w pewnym sensie podobne – oba...
27 sierpnia 1610 roku, prawie dwa miesiące po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem, bojarowie moskiewscy zawierają układ ze Stanisławem Żółkiewskim i wybierają polskiego królewicza Władysława na cara. Ale mało kto wie, że to...
Wiek XVI i XVII w historii Europy uchodzi za wiek brudu, prawdziwy czas wieków ciemnych w higienie osobistej. Niechęć do wody, do kąpieli, ba, wręcz przekonanie o szkodliwości tego typu zabiegów (i nie chodzi tu o znane i...
Bardziej się temu zwycięstwu potomne wieku dziwować, aniżeli wierzyć będą Jakub Sobieski, ojciec Jana III Sobieskiego Kircholm. Miejsce wiecznej chwały oręża...
W 1512 roku wybuchła kolejna wojna Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej z Moskwą. Związana była ona z polityką zbierania ziem ruskich Wasyla III. W latach 1512-1513 Moskwa podjęła próby zdobycia Smoleńska,...
W dziejach Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie brak wspaniałych zwycięstw i doniosłych, chwalebnych wydarzeń, przepełniających dumą nawet wiele następnych pokoleń. Świetne szarże...
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję